Thông tin của bạn

Câu 1/5


Giới tính
Tuổi

Huyết áp tâm thu của bạn là
(chỉ số nằm trên)
90
180
mmHg

Huyết áp tâm trương của bạn là
(chỉ số bên dưới)
50
120
mmHg
keyboard_arrow_up