Tập luyện không thường xuyên có liên quan mật thiết đến tình trạng tăng huyết áp.