Hiện nay, tần suất tăng huyết áp vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, con số này cũng tăng lên theo