Hiện nay, có thể xem đái tháo đường là đại dịch trên toàn thế giới do mức độ phổ biến và gia tăng trong dân số ngày càng