Bài viết này không nhắc lại chế độ ăn cho người bệnh ĐTĐ nói chung mà tập trung vào chế độ ăn cho người bệnh ĐTĐ có mắc thêm